Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Communics: Communics Communicatie.
Opdrachtgever: de wederpartij van Communics.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Communics

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Communics gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Communics verrichtte handelingen.

2.2. Door het aangaan van een overeenkomst met Communics verklaart de wederpartij dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Communics en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

3. Aanbieding en acceptatie van de offerte

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Communics gedaan zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk of per e-mail een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door Communics heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

3.3. Communics is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd.

3.4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de offerte is schriftelijk ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Communics.

4.2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Communics het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Communics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Communics worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Communics zijn verstrekt, heeft Communics het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7. Levering

7.1. De door Communics opgegeven of door de opdrachtgever en Communics samen afgesproken levertijd is indicatief.

7.2. Als een opdracht als spoed wordt genoteerd, zal worden getracht de levertijd te verkorten. Er wordt daarbij echter geen enkele garantie verstrekt dat de opdracht daadwerkelijk op kortere termijn dan de normale levertijd kan worden uitgevoerd.

7.3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrrachtgever geen recht op schadevergoeding of het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt alleen niet als de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat dit niet meer redelijk is.

8. Overmacht

8.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

8.2. Communics is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

9. Prijzen

9.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

9.2. Als geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Communics, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

9.3. Als Communics met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Communics niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Communics mag prijsstijgingen doorberekenen, als Communics kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.

10. Betaling

10.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Communics aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

10.2. Indien na het verstrijken van deze termijn door Communics nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

10.3.Communics kan in sommige gevallen verzoeken om vooruitbetaling van een deel of het geheel van het overeengekomen bedrag. Communics houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de door haar verzochte vooruitbetaling is ontvangen.

10.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Communics en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Communics onmiddellijk opeisbaar zijn.

11. Garantie en aansprakelijkheid

11.1. Communics garandeert de deugdelijkheid van materialen en constructie van de producten gedurende zes maanden na levering. In geval van een gerechtvaardigd beroep op de garantie is Communics slechts gehouden tot kosteloze vervanging of herstel van het product of een onderdeel ervan, met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke levertijden van Communics.

11.2. Voor de oplevering van website geldt; Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 14 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Communics vervalt.

11.3. Communics is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Communics weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Communics kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Communics of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Communics.

11.4. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Communics slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Communics voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.5. Opdrachtgever vrijwaart Communics voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Communics .

11.6. Communics is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd materiaal.

11.7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Communics mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

11.8. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Communics . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Communics als gevolg daarvan lijdt.

12. Intellectuele eigendomsrechten en auteursrecht

12.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Communics zich de rechten en bevoegdheden voor die Communics toekomen op grond van de Auteurswet.

12.2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken te respecteren en vrijwaart Communics van enige aanspraak.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Alle door Communics geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, scripts, cms, software, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van Communics totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Communics gesloten overeenkomsten is nagekomen.

13.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.3.Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Beëindiging van de overeenkomst

15.1. Communics kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Communics niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

15.2. Communics heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

16. Wijziging van de voorwaarden

16.1. Communics behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

16.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

16.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

17.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Communics en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

17.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn geprint op: 05-03-2024